İman Bildirgesi

İman Bildirgesi

Kilisemiz Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın esinlemiş otoritesi olduğunu kabul etmektedir. Aşağıda yazılı olan maddeler Hristiyan inancı doğrultusunda Kutsal Kitap’ın bizlere neler öğrettiğine olan inanışımızdır.

  1. Tanrı’nın sonsuzluktan beri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç kimliğinin olduğuna, bu kimliklerin bütünüyle tek Tanrı olduğuna inanıyoruz (Yasanın Tekrarı 6:4; Markos 12:29; 1.Korintliler 8:4; Galatyalılar 3:20; 1.Timoteos 1:17, Matta 28:19; 2.Korintliler 3:14 Yaratılış 1:1; Yuhanna 10:30, 37, 38).

  2. Mesih İsa’nın Kutsal Ruh’un gücüyle bakire Meryem’den doğduğuna, bütünüyle Tanrı ve bütünüyle insan olduğuna, O’nun mucizelerine, akıttığı kanıyla bizim günahlarımızı akladığına, bedenen dirildiğine ve göğe yükseldiğine, Tanrı’nın sağında yetki ve yücelikle bulunduğuna, güç ve görkemle yeniden dünyaya geleceğine inanıyoruz (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:23; Yuhanna 2:11, 11:25; Elçilerin İşleri 1:11; İbraniler 4:15, 9:12; Vahiy 19:11-16).

  3. Tüm insanlığın doğası gereği günahlı olduğuna ve günahından ötürü Tanrı’dan ayrıldığına, kurtuluşun sadece lütuf aracılığıyla olacağına, bu lütufun sadece Mesih İsa’ya olan iman ile alınacağına ve kurtulmak için Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğuşun gerekli olduğuna inanıyoruz (Yuhanna 3:16-19, 5:24; Romalılar 3:19, 23; Efesliler 2:8-9; Titus 3:5,6).

  4. Dünyaya günahı, doğruluğu ve gelecek yargıyı gösteren ve imanlıların içinde yaşayarak onların tanrısal bir yaşam sürmelerini mümkün kılan Kutsal Ruh’un devam eden hizmetine inanıyoruz(Yuhanna 16:8; 1. Korintliler 3:16, 6:19-20; Efesliler 5:18).

  5. İman edenlerin ve iman etmeyenlerin bedensel olarak yeniden dirileceğine, imanlıların sonsuz yaşama kavuşacağına ve iman etmeyenlerin ise yargılanmak için İsa Mesih’in huzuruna çıkacağına inanıyoruz (Yuhanna 5:28-29).

  6. İsa Mesih’e inananların yaşamlarının iman yoluyla, her konuda Tanrı’ya tam bir güvenle, Ruh’la dolu bir yaşam sürmeye, dünyanın ve günahın bütün uygulamalardan ayrılmaya çağırıldığına iman ediyoruz. Tüm imanlıların İsa Mesih’teki ruhsal birliğine inanıyoruz (Romalılar 8:9; 1. Korintliler 12:12-13; Galatyalılar 3:26-28).