خوش آمدی

کلیسای بین المللی وان شعبه ای از انجمل کلیساهای بین المللی کادی کوی می باشد که درسال 1993 تاسیس شد.هدف ما تجهیزکردن ایمانداران وتربیت شاگردان برای جلال عیسی مسیح می باشد.

به وبسایت کلیسای بین المللی وان خوش آمدید وخوشحالیم که با شما هستیم.

این مقدمه ای کوتاه درمورد کلیسات وامیدواریم که برای شما مفید واقع شود.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

خدمت کلیسایی

خدمت کلیسایی

وزارت ما، هدف ما و بیانیه ایمان

ما میدانیم که خدا بسیاری ازافراد را درکلیسا برای خدمت های مختلف ازجمله خدمت شبانی واجتماعی مجهزنموده است. خدمت های عمومی مثل موعظه, تعلیم ورهبری پرستش دربین آنها به اشتراک گذاشته شده است. مشایخ کلیسا مسئول انتخاب کسانی هستند که این خدمات را انجام می دهند البته این خدمت فقط به مشایخ محدود نمی گردد.

افراد در کلیسا یکدیگررا در دعا, دوستی ومشارکت, تشویق وخدمت می کنند.مشایخ کلیسا مراقب هستند که هیچ نیازروحکانی ویا جسمانی نادیده گرفته نشود.

ما میخواهیم که ایمانداران به یکدیگرنزدیک شوند وبرتفاوت ها متمرکزنیستیم. با آگاهی ازاین موضوع, ایجاد نظم واتحاد برپایه محبت وملایمت دراین راستا که ایمانداران متفاوت هستند را ادامه می دهیم که: الف- ازبحث وجدل هایی که موجب رنجش وناراحتی می شوند اجتناب می کنیم. ب- ازانتقاد نمودن ازایماندارانی که دارای عقاید متفاوتی با ما هستند پرهیزمیکنیم پ- سخنرانی که درمورد تعالیم بحث برانگیزصحبت میکند,صرفا روشن می سازد که اوتنهای کی ازچندین دیدگاه ممکن را ارائه میدهد.

مشایخ کلیسا موظف هستند اطمینان حاصل کنند که درکلیسا هیچ تعلیم یا عملی صورت نمی گیرد که با تعالیم صریح کتاب مقدس یا صحبتهای این کلیسا دررابطه با هدف , ایمان وخدمت مسیحی مغایرت داشته باشد.

منابع

کتاب مقدس را بخوانید

با رایانه یا دستگاه تلفن همراه خود کتاب مقدس را به صورت رایگان به هر زبانی به صورت آنلاین بخوانید.